Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η μονάδα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προοπτικής διερεύνησης οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Ανίχνευση περιβάλλοντος: ανίχνευση τάσεων και ασθενών σημάτων (horizon scanning, trends scanning, weak signals, delphi) 
 • Ανάπτυξη σεναρίων
 • Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Σοβαρά παιχνίδια (serious games)

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Η μονάδα Προοπτικής Διερεύνησης παρέχει υπηρεσίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη  προορατικών ικανοτήτων (anticipatory skills) καθώς και στην ενίσχυση της καινοτόμου και δημιουργικής σκέψης.  

Βιωματικά εργαστήρια 

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την οργάνωση εξειδικευμένων βιωματικών εργαστηρίων για το Μέλλον, τα οποία χρησιμοποιώντας μεθόδους συλλογικής ευφυΐας και εμπειρικής μάθησης επιτρέπουν την οικειοποίηση της διαδικασίας από τους συμμετέχοντες, διευκολύνοντας παράλληλα την παραγωγή γνώσης. 

Μέσω της συμμετοχής σε εξειδικευμένα βιωματικά εργαστήρια για το Μέλλον (Future Labs) και της παρακολούθησης ενημερωτικών/εκπαιδευτικών σεμιναρίων, οι επωφελούμενοι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να:

 • Διαχειρίζονται καλύτερα το περιβάλλον πολυπλοκότητας εντός του οποίου θα κληθούν να επιχειρήσουν 
 • Αναπτύξουν την ικανότητα γρήγορων αντιδράσεων 
 • Αναπτύξουν δεξιότητες ανθεκτικότητας 
 • Βοηθηθούν στη περαιτέρω ανάπτυξη της δημιουργικότητας και του πνεύματος καινοτομίας
 • Καλλιεργήσουν ικανότητες χάραξης/ αξιολόγησης / επαναπροσδιορισμού του στρατηγικού σχεδιασμού 
 • Αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη των διαθέσιμων μεθόδων και εργαλείων για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
 • Να ενημερωθούν για Μεγατάσεις, τάσεις, ασθενή σήματα και παράγοντες προώθησης αλλαγών

Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία

Η Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (RRI) αποτελεί μια διαδικασία η οποία σκοπεύει να συνδέσει την παραγωγή έρευνας από τους ερευνητές με φορείς της κοινωνίας, στοχεύοντας να ευθυγραμμιστούν τα αποτελέσματα της έρευνας, με τις αξίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Η μονάδα προοπτικής διερεύνησης προσφέρει υπηρεσίες RRI χρησιμοποιώντας συμμετοχικά εργαλεία προοπτικής διερεύνησης, προσδίδει μία μακροπόθεσμη διάσταση και εισάγει στη διαδικασία και τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών.