Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

SDG bannerTOP

Οι Στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι 17 στόχοι-προτεραιότητες που αφορούν έναν αριθμό σημαντικών ζητημάτων του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: τερματισμός της ακραίας φτώχιας, ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, ίσες ευκαιρίες για όλους και προώθηση καλών πρακτικών στην κατανάλωση και την παραγωγή, η οποία θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς και πιο καθαρού πλανήτη.

Η Έδρα UNESCO Futures Research στηρίζει έμπρακτα τους στόχους “4 Ποιοτική Εκπαίδευση”   και  “9  Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές”.

Η απόκτηση ποιοτικής εκπαίδευσης είναι η βάση για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και τη φοίτηση στα σχολεία των γυναικών και των κοριτσιών. Οι βασικές γνώσεις γραφής και ανάγνωσης έχουν βελτιωθεί τρομερά. Ωστόσο, απαιτούνται τολμηρότερες προσπάθειες για την υλοποίηση του στόχου της καθολικής εκπαίδευσης.

Η έδρα UNESCO σχεδιάζει σειρά δράσεων με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προαγωγή της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, την ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και την πολιτιστική ποικιλομορφία.

Η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιομηχανική ανάπτυξη αποτελεί την κύρια πηγή δημιουργίας εισοδήματος, επιτρέποντας την ταχεία και διαρκή αύξηση του βιοτικού επιπέδου για όλους τους ανθρώπους ενώ παρέχει τεχνολογικές λύσεις για την περιβαλλοντικά ορθή βιομηχανοποίηση. Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί τη βάση των προσπαθειών μας να υλοποιήσουμε περιβαλλοντικούς στόχους όπως η αύξηση των πόρων και η αποδοτικότητα της ενέργειας. Όπως χωρίς την τεχνολογία και την καινοτομία δεν υφίσταται βιομηχανοποίηση, έτσι και χωρίς τη βιομηχανοποίηση δεν υφίσταται ανάπτυξη.

Η έδρα UNESCO θα στηρίξει το οικοσύστημα καινοτομίας με σειρά δράσεων με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και την κατανόηση ότι η ένοια της βιωσιμότητας αποτελεί μέσο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Δράσεις