Μέθοδοι

Οι μέθοδοι προοπτικής διερεύνησης είναι εργαλεία νοηματοδότησης  δεδομένων τα οποία συλλέγονται μέσω ειδικών (δομημένων) διαδικασιών στοχασμού για το μέλλον.

Σε επίπεδο οργανισμών, οι μέθοδοι προοπτικής διερεύνησης συνεισφέρουν σημαντικά στον στρατηγικό σχεδιασμό. Η προοπτική διερεύνηση βοηθά στη διεύρυνση και ποιοτική αποτίμηση της γκάμας στρατηγικών δυνατοτήτων και επιλογών.   

Οι μέθοδοι προοπτικής διερεύνησης μπορούν αρχικά να κατηγοριοποιηθούν σε ποσοτικές, ποιοτικές και ημι-ποσοτικές/ημι- ποιοτικές.

Κατηγοριοποίηση μεθόδων Προοπτικής Διερεύνησης

based on Popper's classification

Περαιτέρω κατηγοριοποίηση είναι δυνατή στη βάση άλλων διακριτικών στοιχείων όπως η συμμετοχή, η προϋπόθεση συμμετοχής ειδικών/εμπειρογνωμόνων, οι τεχνικές δημιουργικότητας κ.α.