Έρευνα

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η μονάδα Προοπτικής Διερεύνησης διεξάγει έρευνα για το μέλλον σε συγκεκριμένες θεματικές, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα σχετική με την ανάπτυξη και παραμετροποίηση μεθόδων και εργαλείων Προοπτικής Διερεύνησης. 

Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα ηγείται της ερευνητικής δραστηριότητας της έδρας υπό την αιγίδα της UNESCO, με αντικείμενο την Έρευνα για το Μέλλον. 

Η εν λόγω έδρα αποτελεί μέλος του Δικτύου Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Εδρών της UNESCO στη θεματική της Προοπτικής Διερεύνησης (Foresight) και του Αλφαβητισμού για το Μέλλον (Futures Literacy).  

Η ομάδα Προοπτικής Διερεύνησης (Foresight) του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι ερευνητικός εταίρος για την εκπόνηση του έργου “Imagining Africa’s Futures” το οποίο συντονίζει η μονάδα «Foresight» της UNESCO.