Στόχοι

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η έδρα με αντικείμενο την «Έρευνα για το Μέλλον» θα επικεντρωθεί αφενός στην ανάπτυξη νέων εργαλείων στον τομέα της προοπτικής διερεύνησης, αφετέρου, στην καταπολέμηση του Αναλφαβητισμού για το Μέλλον μέσω της διοργάνωσης εργαστηρίων στο πλαίσιο της δράσης «Imagining the Futures of Greece». 

Επίσης, η ερευνητική δραστηριότητα και οι προγραμματισμένες δράσεις της Έδρας θα συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάπτυξη της καινοτομίας, στην ανάπτυξη στρατηγικών ανθεκτικότητας και διαχείρισης αλλαγών καθώς και στο σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής ένταξης.

Συνοπτικά, σε 48 μήνες η  Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων στο πεδίο της προοπτικής διερεύνησης.
  • Διοργάνωση συνεδρίου και 10 βιωματικών εργαστηρίων ανάπτυξης προορατικών ικανοτήτων (anticipatory skills) προς ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, φοιτητές, μαθητές, επιχειρηματίες, φορείς από την κοινωνία των πολιτών κ.α.
  • Ανάπτυξη 2 «σοβαρών» παιχνιδιών (serious games) για την καλύτερη κατανόηση του μέλλοντος και της πολυπλοκότητας των αλλαγών. Τα παιχνίδια θα φέρουν ελεύθερη άδεια χρήσης και περαιτέρω ανάπτυξης. 
  • Σύνταξη, σε συνεργασία με το Millennium Project, της διετούς έκθεσης “State-of-Greece”, όπου θα παρουσιάζεται η κατάσταση της Ελλάδας σε τομείς προτεραιότητας και οι προοπτικές της χώρας για το μέλλον.
  • Ενημερωτικές εκστρατείες για τη διάχυση της πληροφορίας και την ενεργή συμμετοχή ακαδημαϊκών, ερευνητών, φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Βρείτε όλο το εκπαιδευτικό υλικό