το μέλλον

λειτουργούμε, αποφασίζουμε, δρούμε με γνώμονα το μέλλον!

Η έννοια του μέλλοντος υπεισέρχεται και επηρεάζει βασικές ανθρώπινες λειτουργίες.

Η συστηματική ενασχόληση με το μέλλον είναι αναγκαία στο παγκοσμιοποιημένο, ρευστό περιβάλλον πολυπλοκότητας και ραγδαίων αλλαγών που ζούμε και επιχειρούμε.

Η δουλειά μας

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες προοπτικής διερεύνησης καθώς επίσης εκπαιδευτικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη προορατικών ικανοτήτων (anticipatory skills), στην ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικής σκέψης. 

Εξερευνούμε

Σχεδιάζουμε

Υλοποιούμε

η έδρα UNESCO

Με την ίδρυση της έδρας UNESCO το Δίκτυο Πράξη και το ΙΤΕ συμβάλλουν στην προώθηση της συστηματικής έρευνας για το Μέλλον και την Προοπτική Διερεύνηση, καλύπτοντας το κενό που διαπιστώνεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Έρευνα για το Μέλλον & Εκπαιδευτικό Υλικό

Νέα

Μείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις μας!

Παίζοντας με το Μέλλον

Το βιβλίο δραστηριοτήτων «Παίζοντας με το Μέλλον» έχει σχεδιαστεί για μαθητές και εκπαιδευτικούς, στοχεύοντας να βοηθήσει τις νεότερες γενιές να...
Continue Reading

Θεσσαλονίκη 2040

Η ανάπτυξη των σεναρίων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AIRTHINGS (χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Interreg). Η συγκεκριμένη δράση αφορούσε...
Continue Reading

Futures Literacy training for Net Zero Emissions Maritime Hubs

The Futures Literacy Cognitive Skills training was designed with a view to helping Net-zero Emissions Maritime Hubs Deep Demonstration Design...
Continue Reading

Kozani 2040_ Futures Literacy across the Deep Demonstrations (FLxDEEP) – JUST TRANSORMATION

On the 3rd and 4th of December 2020, the FLxDeep Consortium, represented by UNESCO Chair on Futures Research_ FORTH/PRAXI Network,...
Continue Reading

Απολογιστική έκθεση για το Εργαστήριο Αλφαβητισμού για το Μέλλον: Η Κοζάνη το 2040

Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2020, διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ SA/Enterprise Europe Network), την Έδρα UNESCO για...
Continue Reading

υποστηρικτές έδρας UNESCO on Futures Research

στρατηγικοί εταίροι