Πού χρησιμεύει

Η Προοπτική Διερεύνηση επιτρέπει την ανάπτυξη δυνατότητας γρήγορης ανταπόκρισης με θετικό και ενεργό τρόπο στην αλλαγή. Βοηθά οργανισμούς και εταιρείες να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά προκλήσεις όπως οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς μετασχηματισμούς, βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, την περιβαλλοντική/δημογραφική αλλαγή κτλ.  

Ενισχύει την ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα συνεισφέροντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Βοηθάει στην ανάπτυξη οράματος για το μέλλον καθώς και στη χάραξη οδικού χάρτη για την πραγματοποίησή του. 

Υποστηρίζει τους ανθρώπους να μάθουν να «χρησιμοποιούν το μέλλον» προκειμένου να  διευρύνουν την αντίληψή τους και τις επιλογές τους.