Είναι η στρατηγική μας και το επιχειρηματικό πλάνο βιώσιμο και ανθεκτικό υπό το πρίσμα των σύγχρονων τάσεων και των ανατρεπτικών αλλαγών; Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται συχνά από στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Μία σχετικά απλή, αλλά αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου της μέλλοντο-ανθεκτικότητας του οργανισμού, είναι η πραγματοποίηση  δοκιμής σε μία κατάλληλη διαμορφωμένη αεροδυναμική σήραγγα. Κατά τη δοκιμή αεροσήραγγας ελέγχουμε πόσο καλά μπορούν να αποδώσουν η επιχειρηματική στρατηγική και τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες όταν αμφισβητούνται από κρίσιμες τάσεις και αβεβαιότητες. Είναι ανθεκτικές η στρατηγική, οι πηγές εσόδων, οι σχέσεις με τους βασικούς συνεργάτες ή θα απαιτηθούν θεμελιώδεις μετασχηματισμοί για να αντιμετωπίσει ο οργανισμός τις προκλήσεις του μέλλοντος ή να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά;

Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές στη μέθοδο της αεροσήραγγας, ωστόσο η θεμελιώδης προσέγγιση είναι ίδια. Ο οργανισμός, συνήθως με την υποστήριξη έμπειρων foresight experts, δοκιμάζει τα βασικές του λειτουργίες ως προς ένα σετ σεναρίων και τάσεων για το μέλλον, όπως έχουν προκύψει σε προηγούμενο στάδιο, ύστερα από μία περισσότερο ή λιγότερο ενδελεχής και συστηματική διαδικασία.  Η δοκιμή θα αποκαλύψει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του οργανισμού και θα αναδείξει τα σημεία που χρειάζονται βελτιώσεις ή ανακατευθύνσεις.

Η δοκιμή αεροσήραγγας συνήθως αποτελεί μέρος μία διαδικασία αναθεώρησης ή επανασχεδιασμού της στρατηγικής και αποτελεί  ένα σημείο εκκίνησης για ανάπτυξη μελλοντοστραφούς στρατηγικής και σχεδιασμό συγκεκριμένων στρατηγικών δράσεων που πρέπει να εφαρμόσει σήμερα ο οργανισμός.

Business future-proofing 

Στο πλαίσιο υποστήριξης των υπηρεσιών υποστήριξης καινοτομίας η Έδρα UNESCO σχεδίασε μία εναλλακτική, απλοποιημένη, αλλά αποτελεσματική εκδοχή της μεθόδου, το εργαλείο futureproofing το οποία εστιάζει στην τρέχουσα επιχειρησιακή δομή μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού και αναδεικνύει τα σημεία που χρήζουν επανασχεδιασμού.

Το εργαλείο χρησιμοποιεί ένα προεπιλεγμένο σετ μεγατάσεων, δυνάμενων αλλαγής και κρίσιμων αβεβαιοτήτων, οι οποίες προέρχονται από έρευνες που έχει πραγματοποιήσει το Joint Research Centre, το Millennium Project και ο οργανισμός SITRA. Αρχικά, η εταιρία επιλέγει από το σετ, αυτές τις τάσεις ή αβεβαιότητες που θεωρεί κρίσιμες για την λειτουργία της, αναλύει τις επιπτώσεις τους στο ευρύτερο περιβάλλον και τελικά αξιολογεί την θετική ή αρνητική επίπτωση στην δομή και λειτουργία της εταιρίας με μία απλή δομημένη διαδικασία.

Ο στόχος της διαδικασίας futureproofing είναι να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο για να αναδειχθούν ζητήματα που συνήθως παραβλέπονται, προς όφελος των άμεσων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός, και σπάνια λαμβάνεται κάποια δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Σημειώνω, η διαδικασία δεν αναδεικνύει μόνο προβλήματα, αλλά και ευκαιρίες που θα μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τον οργανισμό.

Κατεβάστε τα αρχεία

About the author