Αναφορά Ανταγωνιστικής Πληροφόρησης 2022

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του βέλτιστου σχεδιασμού και υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και πιο συγκεκριμένα για την Υποστήριξη Τομέων Προτεραιότητας, αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός Ανταγωνιστικής Πληροφόρησης, με σκοπό την υποστήριξη τόσο των δομών της Περιφέρειας όσο και του οικοσυστήματος καινοτομίας. Αυτός ο μηχανισμός επικεντρώθηκε στην ανίχνευση ορίζοντα, η οποία αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές Προοπτικής Διερεύνησης.

Ειδικότερα, για τη συγκεκριμένη μελέτη, ο μηχανισμός είχε εστιαστεί στην παρακολούθηση των μεγατάσεων, των τάσεων και των ασθενών σημάτων, με πιθανές επιπτώσεις στις επιλεγμένες περιοχές RIS3, δηλαδή στον τουρισμό, στα δομικά υλικά, στην κλωστοϋφαντουργία και ένδυση και στην αγροδιατροφή. Απώτερος σκοπός αυτού του μηχανισμού είναι, η συνεχής παροχή ανταγωνιστικής πληροφόρησης κυρίως στις υπάρχουσες επιχειρήσεις της περιοχής αλλά και στις νεοφυείς, καθώς και στους φορείς σχεδιασμού, έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τις διεθνείς τάσεις και τις εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο στους προαναφερθέντες τομείς RIS3, προκειμένου να υποβοηθηθεί ο ορθός σχεδιασμός πολιτικής και δράσεων σε ευθυγράμμιση με την στρατηγική RIS3.


Διαβάστε την αναφορά

About the author