Μετασχηματίζοντας το Μέλλον (Transforming the Future)

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το μέλλον για να αναζητήσουν καλύτερους τρόπους για την επίτευξη βιωσιμότητας, συμμετοχής, ευημερίας, και ειρήνης. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο το μέλλον κατανοείται και χρησιμοποιείται μεταβάλλεται σε όλους σχεδόν τους τομείς, από τις κοινωνικές επιστήμες έως την καθημερινή ζωή.

Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα σημαντικής έρευνας που πραγματοποίησε η UNESCO με διάφορους εταίρους για να ανιχνεύσει και να καθορίσει τη θεωρία και την πρακτική της πρόβλεψης σε όλο τον κόσμο σήμερα. Χρησιμοποιεί την έννοια του «Γραμματισμού (αλφαβητισμού) για το Μέλλον» ως εργαλείο για τον ορισμό της κατανόησης των συστημάτων και των διαδικασιών πρόβλεψης. Η έκδοση περιλαμβάνει:

• νέα θέματα όπως το Future Literacy και τον επιστημονικό τομέα της πρόβλεψης.

• τα στοιχεία που συλλέχθηκαν σε περισσότερα από 30 εργαστήρια γραμματισμού για το μέλλον και παρουσιάστηκαν σε 14 πλήρεις μελέτες.

• την ανάγκη και την ευκαιρία για σημαντική καινοτομία στα ανθρώπινα συστήματα λήψης αποφάσεων.

Υπεύθυνος της έκδοσης είναι ο Riel Miller (Head of Futures Literacy, UNESCO), ενώ η ηλεκτρονική έκδοση ανοιχτής πρόσβασης αυτού του βιβλίου, διαθέσιμη εδώ.

About the author